Poplatky

Za nami poskytované právne služby si advokátska kancelária LEGAL CARTEL účtuje odmenu v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, vždy na základe vzájomnej dohody s klientom. Výška odmeny závisí od rozsahu právnych služieb a dohody medzi klientom a advokátom.

Pred samotným poskytnutím právnej pomoci prediskutujeme s klientom spôsob určenia odmeny za služby kancelárie. Presnú kalkuláciu odmeny poskytneme po preštudovaní materiálov, čo umožní odhadnúť náročnosť prípadu. Okrem odmeny má advokát voči klientovi právo na náhradu hotových, účelne vynaložených výdavkov a na náhradu za stratu času. Do odmeny sa nezahŕňajú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne, správne a iné poplatky, výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy a iné.

Kontakt

LEGAL CARTEL s.r.o.
Na Hrebienku 40
811 02 Bratislava
                             

Telefón:  +421 (0)2 62 80 43 12-13
Fax:        +421 (0)2 62 52 75 39
E-mail:    office at legalcartel.com

Newsletter

Odoberajte aktuality priamo na: